Általános Szerződési Feltételek

 1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja, hogy Kocsis Viktória E.V. jóga- és meditáció oktató (a továbbiakban: Szolgáltató) jóga- és meditációs foglalkozásaira és tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi feltételeket, a szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket, valamint az adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Kocsis Viktória E.V.
 • Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 17A, 6/3.
 • Adószám: 76327616-1-41
 • Nyilvántartási szám: 51815321
 1. Részvételi feltételek

A foglalkozásokra és tanfolyamokra való jelentkezésre a yogayoga.hu weboldalon keresztül, regisztrációt követően, továbbá személyes egyeztetés útján van lehetőség. Ön a yogayoga.hu weboldal használatával, az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel, illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Szolgáltató jóga- és meditációs foglalkozásaira és tanfolyamaira vonatkozó jelentkezési, lemondási, részvételi, a szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket, valamint az adatkezelési tájékoztatót.

A foglalkozásokat és tanfolyamokat legalább négy jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely foglalkozás vagy tanfolyam a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező foglalkozáson vagy tanfolyamon felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kíván az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a részvételi díját visszafizetjük.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 6. pontban foglaltak szerint történik.

A foglalkozásra vagy tanfolyamra jelentkezés menetének az online foglalási rendszeren keresztül az alábbiak szerint kell történnie:

 1. A jelentkező kiválasztja a foglalkozást és annak időpontját, rákattint a „Foglalás rögzítése” gombra. Ezután megadja személyes adatait. Majd a foglalást véglegesíti a „Foglalás” gombra kattintva.
 2. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja Önt, ezzel a megrendelés élővé vált.

Emailben illetve személyesen történő foglalás esetén is szükséges megadni a telefonszámát és emailcímét.

A lefoglalt foglalkozást a helyszínen készpénzben, vagy banki átutalással, előre kell kifizetni.

 1. A tanfolyamok menete

A foglalkozások általában 60 vagy 90 perc hosszúak. Célszerű a kezdést megelőzően legalább 10 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén a Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy a késve érkező bekapcsolódhat-e a gyakorlásba. Késés esetén nincs lehetőségünk a foglalkozás időtartamának meghosszabbítására.

A résztvevő a foglalkozásokon és tanfolyamokon saját eszközt használhat, de a Szolgáltató biztosítja a szükséges eszközöket. A foglalkozáshoz kényelmes, mozgást biztosító ruha szükséges. Lehetőség szerint 2 órával a foglalkozás megkezdése előtt már ne egyen.

 1. Kapcsolattartás

A résztvevőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mailcímen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mailcím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

 1. Részvételi díjak

A részvételi díj tartalmazza a szakképzett jóga- és meditációs oktató által vezetett elméleti és gyakorlati tudásanyagot. Az aktuális árak a yogayoga.hu oldalon érhetők el. A részvételi díjként a bruttó árat tüntetjük fel.

Diákok és nyugdíjasok jogosultak 10% kedvezményre. A jogosultságot kártyájuk felmutatásával igazolniuk kell.

Bérlet vásárlása esetén a bérletnek lejárata van. A lejárat dátuma nem meghosszabbítható és lejárat miatt el nem használt foglalkozások díja vissza nem térítendő. A bérlet a tanfolyam megkezdése után nem átruházható.

 1. Fizetés módja

a) Banki átutalás

A jelentkező jogosult a kiválasztott foglalkozás vagy tanfolyam részvételi díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön. Banki átutalás esetén számlát állítunk ki.

A banki átutalás adatai:

Cégnév: Kocsis Viktória

Bankszámlaszám: 16200199-11525442-00000000

Bank neve: Magnet Bank

Az átutalás közleményében a jelentkező köteles beírni saját nevét, a foglalkozás vagy tanfolyam nevét és időpontját.

b) Készpénzes fizetés

A részvételi díj készpénzes teljesítésére lehetőség van a foglalkozás vagy tanfolyam megkezdése előtt, érkezéskor a helyszínen.

 1. Részvételi szabályok és felelősségvállalás

A jóga- és meditációs foglalkozásokon és tanfolyamokon való részvétel lehetősége a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő feltételekkel. A foglalkozáson vagy tanfolyamon való részvételből a Szolgáltató jogosult kizárni azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: a jógatanfolyamon a jógaközpont által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota, személyes higiénéje a foglalkozás többi résztvevőjének egészségét nyilvánvalóan veszélyezteti. Kizárható továbbá az, aki a foglalkozást befogadó stúdióban kötelező, a foglalkozást megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a foglalkozáson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, a foglalkozás menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a jógatanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további foglalkozásokra és tanfolyamokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.

A résztvevők a termet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak  használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a foglalkozáson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

A résztvevő elfogadja, hogy a jóga- és meditációs foglalkozás nem helyettesíti a felmerülő szükséges orvosi vizsgálatot, diagnózist és kezelést. Bármilyen fizikai vagy mentális kondíció esetén kikéri a kezelőorvos véleményét a jóga és/vagy meditáció alkalmazásával kapcsolatban. Elfogadja, hogy saját felelőssége az oktatót minden óra előtt informálni aktuális betegségéről és sérüléséről. Követi az oktató instrukcióit, valamint figyeli a testének jelzéseit és mindent megtesz a sérülések elkerülése érdekében.

 1. Tanfolyam elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a foglalkozások és tanfolyamok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A foglalkozás vagy tanfolyam esetleges elmaradásáról, az oktató vagy az időpont változásáról a Szolgáltató legalább 24 órával a foglalkozás előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti a jelentkezőket. Az elmaradt foglalkozásért vagy tanfolyamért befizetett részvételi díj bármely későbbi időpontban meghirdetett foglalkozásra vagy tanfolyamra felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kíván az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a részvételi díját visszafizetjük. Az órarend változásának jógát fenntartjuk.

 1. Lemondási feltételek
 1. A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot megelőzően legfeljebb 72 órával jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható. Amennyiben a szerződéstől a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 30 napon belül visszatérítjük. Ezen szabály alól az egyszeri 90 perces foglalkozások (pl. heti rendszeres órák) kivételek és a c. pont vonatkozik rájuk.
 2. A tanfolyamot megelőző 24 és 72 óra közötti időben történő elállás esetén kötbérként a részvételi díj 50%-a fizetendő. A jelen pontban foglalt határidőben elálló jelentkező a foglalkozásra vagy tanfolyamra irányadó, már megfizetett részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új kurzusra jelentkezni.
 3. A foglalkozást vagy tanfolyamot megelőző 24 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód.

A jelentkezők a lemondást az címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik. A foglalkozásokon és tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az lemondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a fogyasztó és vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályai irányadóak.

 1. Adatkezelés

A szolgáltatás nyújtásának érdekében a Szolgáltató személyes adatokat kezel. A Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója a https://yogayoga.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ honlapon elérhető.